PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
platební a dodací podmínky

JSME PLÁTCI DPH

 

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Hana Absolonová,

Kosmická 741, Praha 11

IČO: 76545725 DIČ: CZ7562190317

e-mail: info@absik.cz

 

1. OBECNÉ PODMÍNKY

  1. Tyto dodací a platební podmínky platí pro všechny obchodní vztahy obchodní společnosti

Hana Absolonová - www.absik.cz”.

B. Dodávky (odběr) veškerého zboží se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku a právním řádem České republiky.

ZBOŽÍ ZASÍLÁME OBVYKLE V PÁTEK

 

2. DODÁNÍ A ODBĚR ZBOŽÍ

Hana Absolonová - www.absik.cz” převezme pouze objednávku přes objednávkový formulář na www.absik.cz a odsouhlasení těchto platebních a dodacích podmínek. Objednávka je závazná a objednatel se vzdává čtrnáctidenní lhůty na možnost odstoupení od objednávky. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne odeslání zboží bez udání důvodů a zaslat neprodleně zpět, ale vždy kompletní, pokud není sjednáno jinak.

A. Zboží bude dodáno po písemném potvrzení objednávky.

B. Není-li dohodnuto jinak, náklady na balné a dopravu nese kupující.

C. Kupující přebírá odpovědnost za zboží od okamžiku, kdy je vyexpedováno ze sladu.

D. Kupující je povinen převzít zboží, které je mu dodáno podle uzavřené smlouvy.

E. Pokud kupující zboží nepřijme, nese náklady na zpětnou dopravu do skladu a za skladné.

F. Obchodní společnost neodpovídá za nedodání zboží včas v případě vyšší moci, dále v případě stávky, krádeže během dopravy.

 

3. ZÁRUKY

A. Prodávající poskytuje na veškeré zboží, prodávané obchodní společností Hana Absolonová - www.absik.cz záruku dle platného zákona, pokud není dohodnuto jinak.

B. Tato záruka platí pouze za podmínek, že zboží je instalováno a používáno normálním, řádným způsobem a v odpovídajících podmínkách.

C. Záruční doba se počítá ode dne, který je uveden na účtu (den převzetí).

D. Tuto záruku nelze uplatnit v případech poškození v důsledku přírodních katastrof (záplavy, blesk, mimořádná horka nebo mrazy atd...).

E. Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned po jeho převzetí. Veškeré poškození během dopravy, ztracené zboží, chybné nebo poškozené součásti, neúplné dodávky atd. musí být společnosti písemně oznámeny během tří pracovních dnů.

 

4. REKLAMACE

A. Poškozené zboží lze reklamovat a vrátit prodávající společnosti do 14 dnů po zjištění poškození.

B. Toto zboží bude prodávající firmou převzato k reklamaci pouze při současném předložení:

a) příslušného daňového dokladu

b) příslušného dodacího listu

c) náležitého vysvětlení problému

C. Případné výdaje za poštovné hradí v daném případě kupující.

D. V případě oprávněné reklamace prodávající společnost rozhodne, zda poškozené zboží opraví nebo vymění.

 

5. PLATBY

A. Platba se provádí: a) bankovním převodem se splatností 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu. Datem rozhodným je datum připsáním na účet 670100-2207488700 / 6210 b) v hotovosti

c) dobírkovou fakturou č.ú. 670100-2207488700 / 6210

B. Pokud platba bankovním převodem nebude uskutečněna v dohodnutém termínu, kupující se zavazuje zaplatit dodávající firmě smluvní penále 1% z celkové částky po dnu splatnosti faktury až do dne celkové úhrady.

C Jestliže kupující neuhradí zboží během pěti (5) dnů od příslušného data splatnosti uvedené na Daňovém dokladu, bude dodavatel oprávněn vybrat tuto částku přímo nebo prostřednictvím třetích stran.

 

6. VLASTNICTVÍ ZBOŽÍ

 

Prodávající firma zůstává majitelem veškerého zboží, pokud nejsou uhrazeny všechny relevantní účty, a to i v případě, že došlo k dalšímu prodeji tohoto zboží .

 

7. SLEVY

Případné slevy jsou po vzájemné dohodě mezi prodávající společností a kupujícím možné, jde-li o trvalé dodávky nebo velký objem dodávky.

 

DůLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Je zásilka poškozena ?
Pak jí raději nepřebírejte !!!.

U poškozené zásilky sepište přímo na poště protokol o poškození !!!!!.

 

 

 

 

 

MDljN